11 22 33
  ประชุมสัญจรแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (July 25, 2017)
ประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น  
ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ