11 22 33
  NEUNIC 2017 (July 21, 2017)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

The 4th NEU National and International Conference 2017

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 21 กรกฎาคม 2560