11 22 33
  บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดขอนแก่น (APRIL, 2017)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งจุดบริการน้ำดื่มแก่ประชาชน

งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดขอนแก่น  2560