11 22 33
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ (March 24, 2017)

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  วันที่  24  มีนาคม  2560