11 22 33
  พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (February 17, 2017)

พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559