11 22 33
  Tech Startup Club อนาคตสร้างได้ เริ่มจากวันนี้ (November 23, 2016)

Tech Startup Club อนาคตสร้างได้ เริ่มจากวันนี้

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559