11 22 33
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสโมสรไอเดียขอนแก่น (July 30, 2016)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาชีพ

ระหว่างสโมสรไอเดียขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 30 กรกฎาคม 2559