11 22 33
  การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ ระบบขนส่งทางราง กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น (January 13, 2016)

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ “ระบบขนส่งทางราง กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น”

ณ ห้องประชุมประภากร 3  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 13 มกราคม 2559