11 22 33
  พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 (November 29, 2015)

พิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558

ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558