11 22 33
  Inventor Support Program for Excellence in Bridge Structures for Rail Transit Systems

Inventors' Initiative for Excellence in Bridge Structures for the First Rail Transportation System, 2018.

 

วิศวะโยธาฯ NEU โชว์ฝีมือ 'ชนะเลิศ อันดับ 1' โครงการสนับสนุนนักประดิษฐ์ มทร.อีสาน' 61

 

              ทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือโชว์ทักษะวิศวกร คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการสนับสนุนนักประดิษฐ์เพื่อความเป็นเลิศด้านโครงสร้างสะพานสำหรับระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

              ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นของ นายพีรณัฐ  ลาภสิริสุขผล, นายเกรียงศักดิ์  โปร่งจิตต์, นายปกรณ์  คำกอง,นายปรีชา  สีลาอ้อ  โดยมีอาจารย์ ชัยสิทธิ์ ทรัพย์สิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เจ้าภาพ)