11 22 33
  Cooperation signing ceremony Northeastern University and Tokyo Motor (Thailand) Co.,Ltd

 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประทศไทย) จำกัด  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยและญี่ปุ่น 

 

 

                เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประทศไทย) จำกัด โดยคุณพรณี สิมิ กรรมการผู้จัดการ  เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความสนใจอยากเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยโมโนโซคุริ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อยกระดับให้นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นบุคคลที่มีความพร้อม และเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะการทำงาน  ไปจนถึงการประกอบอาชีพ  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 

                โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จ.ขอนแก่น  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในระดับคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และคณาจารย์  ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ