11 22 33
  โครงการความเข้มแข็งสู่ชุมชนที่ยั่งยืน นิทรรศการสินค้าแปรรูปของชุมชน (January, 2017)