11 22 33
  โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน บ.โคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น (March 23, 2017)

กิจกรรมอบรมสัมมนาและแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบ้านโคกฟันโปง  

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร