11 22 33
  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 6 (April 8, 2017)

สัมมนาเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ของตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น