11 22 33
  กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (September 7, 2017)

กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ปลูกต้นไม้และพื้นที่ซับน้ำ

ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 7 กันยายน 2560