11 22 33
  ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern University)