11 22 33
  Cost and return analysis activities

กิจกรรมการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปข้าวฮางงอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก

ตำบลบ้านเป็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

(พฤษภาคม - มิถุนายน 2561)