11 22 33
  Planting trees, adjusting the scenery on campus

          เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าตึกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่มรื่น

และเน้นสร้างภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นชวนชมซึ่งเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามไม่บดบังทัศนียภาพ