ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ขยายโอกาสทางการศึกษาเยาวชนอีสาน เพื่อร่วมฝ่าวิกฤต covid-19

 
 ม.ภาคฯ’ ขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมฝ่าวิกฤต Covid-19
มอบทุนเรียนต่อ ป.ตรี สำหรับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่าวิกฤติ Covid-19 1ทุน 1หมู่บ้าน”
ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนการศึกษา ตลอดหลักสูตร

 

 

               มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน มูลค่ารวม 4,771,250 บาท ให้เยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียนดี แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลต่อทั้ง  เศษฐกิจและความเป็นอยู่ ทำให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ  

 

                ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนหรือวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งมอบเป็น 5 หลักสูตรๆละ 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 25 ทุน พิจารณาคัดเลือกจากนักเรียน/นักศึกษาที่สามารถผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะได้รับทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด) 

 

หลักสูตร/สาขาที่มีสิทธิ์รับทุน ทั้งหมด 25 ทุน (ทุน 100% ตลอดหลักสูตร)
 
#คณะบริหารธุรกิจ 3  สาขาวิชา (15 ทุน)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จำนวน 5 ทุน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จำนวน 5 ทุน
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 5 ทุน
 
#คณะศึกษาศาสตร์ 1 สาขาวิชา (5ทุน)
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 5 ทุน
 
#คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 สาขาวิชา (5ทุน)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ทุน

 

การรับสมัครรับทุนการศึกษา
 
ขอรับเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่หรือรับเอกสารการสมัครที่จุดรับสมัครนักศึกษา อาคารสำนักอธิการบดี ทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30น.

วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อเป็นการร่วมฝ่าวิกฤติด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคระบาดและเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษากับท้องถิ่นและชุมชน แก่เยาวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา
4 เพื่อเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดงานโดยที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม
5. เพื่อตอบแทนและช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities)
6. เพื่อให้เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาสดาเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

 

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา    
  
        - รูปถ่ายนักเรียนไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงบนใบสมัคร) 
        - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
        - สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถาบันเดิม จำนวน 3 ฉบับ 
        - หนังสือรับรองความประพฤติที่ออกโดยผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 1 ฉบับ
        - สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
       - ใบสมัครโดยมีลายเซ็นต์รับรองจากผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) จำนวน 1 ฉบับ 
 
 
ขั้นตอนการสมัครและคัดเลือก
 
นักศึกษารับส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่จุดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันพุธที่  10 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์วัดคุณสมบัติเข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 ในวันศูกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00น. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เวลา 14.00น. ทางเว็บไซด์ www.neu.ac.th
 
*** รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสำนักอธิการบดี *** 
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลหลักสูตรและหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โทร. 065-4906343 อ.พรนารี/086-8533992 อ.อิสรพงษ์ 
Facebook & Line ID : @neuinfo 
อ่าน : 670ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-05 08:44:55

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง