ข่าวทั่วไป/หลักสูตรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
  

 

 

 

หลักสูตร ปริญญาตรี 9 หลักสูตร 

 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการเงิน
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
• สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 

 นิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

 

 นิติศาสตรบัณฑิต

 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   บัญชีบัณฑิต
 

 ศึกษาศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 

หลักสูตร ปริญญาโท 

    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 

 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

   

 

 

 

หลักสูตร ปริญญาเอก 

 

 

  บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

 

  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

หน่วยงาน

 

สำนักอธิการบดี
สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักคลังและงบประมาณ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักแผนและพัฒนนา
สำนักกิจการนักศึกษา
สำนักประกันคุณภาพ
สำนักทรัพย์สินและพัฒนาอาคารสถานที่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์สหกิจและพัฒนาอาชีพ
สมาคมศิษย์เก่า

 

 

อ่าน : 2,007ข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-05 09:09:05

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง