11 22 33
  แผนผังห้องพักอาจารย์และห้องเรียนตามข้อกำหนด พ.ศ. 2560

แผนผังห้องพักอาจารย์และห้องเรียนตามข้อกำหนด พ.ศ. 2560