11 22 33
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (September 4, 2017)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยนักศึกษาและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์