11 22 33
  Thailand Research Expo 2018

NEU สร้างชื่อ! คว้ารางวัล มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

วันที่ 9 -13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ

 

            ซึ่งมหกรรมนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์สร้างแรงขับเคลื่อนและทำให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์  ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ส่งผลงาานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 3  ผลงาน  ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บ้านกอก)  2.การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาพ - ติดตามสัตว์ป่าสงวนและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที (กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ)  3.การพัฒนาระบบข้อมูลจราจรเพื่อการตัดสินใจด้วยเทคโนโลยี Iot และสามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้  2 ผลงาน ได้แก่ 

             1. การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีไอโอที  (กรณีศึกษาชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บ้านกอก)

             2. การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลภาพ - ติดตามสัตว์ป่าสงวนและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าด้วยเทคโนโลยีไอโอที  (กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว - ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ)

             ผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                  1. นายชัยมงคล มีเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  2. นายฐาปนา เสนาราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  3. นางสาวณัฐวดี ศรีหาตา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                  4. นายภูมิวิชญ์ ดวงประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

             โดย อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์ อาจารย์จตุรงค์ จิตตยพล อาจารย์พันธวุธ จันทรมงคล และ อาจารย์วีรวิชญ์ เสิศรัตน์ธำรงกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งถือว่ารางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่การันตีคุณภาพของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทักษะในการสร้างนวัตกรรมที่โดนเด่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศได้